Akcja „Pompuj pomoc” odbędzie się już 10 i 17 października 2020 roku od godziny 11:00 do 17:00 w centrum handlowym „Poznań Plaza”. Zamierzamy zebrać środki dla podopiecznych fundacji „WIELSPIN-REHA”, którymi są osoby niepełnosprawne. Uczestnicy wydarzenia będą robić „pompki”, wspierając w ten sposób podopiecznych fundacji.

To świetna okazja, aby pomóc osobom niepełnosprawnym. Mile widziani są wszyscy, niezależnie od wieku. Wstęp jest bezpłatny.

Dzięki pomocy sponsorów, którzy przekażą pieniądze fundacji, znanych osobistości i patronów medialnych, którzy pomogą w rozgłoszeniu, wydarzenia odbędą się już niedługo. Na samych wydarzeniach chętni będą robić „pompki” sprawdzając swoją kondycję fizyczną, jednocześnie wspierając podopiecznych fundacji.

Organizatorzy serdecznie zapraszają na finałowe wydarzenia. Można na nich wygrać ciekawe nagrody. Akcja odbywa się w ramach olimpiady „Zwolnieni z teorii”.

Deklarujemy także zastosowanie się do wszelkich warunków sanitarnych i procedur bezpieczeństwa związanych z pandemią COVID-19. Stoisko, na którym będą odbywać się wydarzenia, będzie regularnie przeczyszczane i dezynfekowane, a także będzie zachowany odpowiedni dystans między wszystkimi osobami zgromadzonymi na stoisku i wokół stoiska.

REGULAMIN AKCJI CHARYTATYWNEJ „POMPUJ POMOC”

organizowanej w dniach 10 października 2020 r. i 17 października 2020 r.
w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Poznań Plaza w Poznaniu przy ul. Drużbickiego 2

Na czas akcji wprowadza się następujący regulamin obowiązujący wszystkich jej uczestników („Regulamin”):

 1. Organizatorem akcji jest  Fundacja WIELSPIN – REHA w Poznaniu przy ul. Krasińskiego 4/4, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej Organizatora (www.wielspinreha.org.pl) oraz w formie plansz przy wejściach na teren imprezy.
 3. Akcja odbywa się w dniach 10 października 2020 r. i 17 października 2020 r. roku na terenie Centrum Handlowo-Rozrywkowego Poznań Plaza w Poznaniu – na I piętrze w okolicy kina Cinema City, a w przypadku dostępności powierzchni na placu przy supermarkecie na parterze w godzinach 11.00 – 17.00.
 4. Organizator akcji jest uprawniony do utrwalenia przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania się osób w niej uczestniczących przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 5. Uczestnicy akcji są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu i Regulaminu obiektu.
 6. Wstęp na teren akcji jest wolny. Udział w akcji mogą wziąć jedynie osoby, którym stan zdrowia pozwala na wykonanie ćwiczeń fizycznych w postaci pompek. Jeżeli temperatura ciała przekracza 37,5 stopnia, uczestnik nie będzie dopuszczony do udziału w akcji.
 7. Wstęp na teren imprezy dla osób, które nie ukończyły 13 roku życia dozwolony jest wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 8. Wszystkie osoby biorące udział w imprezie wykonują pompki na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy, kontuzje , bądź inne ubytki na zdrowiu powstałe na skutek udziału w imprezie.
 9. Osoby uczestniczące w akcji są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności przestrzegania zakazu:
  1. posiadania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na terenie akcji,
  2. posiadania i wnoszenia narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników imprezy,
  3. posiadania i wnoszenia materiałów pirotechnicznych,
  4. wnoszenia środków odurzających i substancji psychotropowych,
  5. posiadania i wnoszenia wszelkich płynów i napojów w opakowaniach szklanych, puszkach metalowych, z tworzyw sztucznych, które wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.
 10. Uczestnicy akcji są zobowiązani do noszenia maseczek zasłaniających nos i usta, do zachowania odległości między uczestnikami akcji wynoszącej 2 metry, do odkażenia rąk przed przystąpieniem do ćwiczeń, do poddania się czynności zmierzenia temperatury przez organizatora. Organizator jest zobowiązany do dokonywania dezynfekcji mat po każdym użytkowniku.
 11. Uczestnicy akcji zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych Organizatora oraz osób odpowiedzialnych za imprezę.
 12. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator lub służba porządkowa Organizatora.