Informacje o projekcie

Jest to projekt innowacyjny, a jego innowacyjność polega przede wszystkim na tym że, do Centrum nie są wymagane żadne skierowania, można być anonimowym, a chęć uczestniczenia w projekcie zależna jest od decyzji osoby zainteresowanej. Jest to placówka nietypowa w Poznaniu. Każdy może wejść i wyjść, każdy może spędzić tyle czasu ile chce i jak chce pod warunkiem zachowania kilku reguł, których podłożem jest funkcjonowanie w grupie i respektowanie praw innych osób. Placówka ta powstała jako alternatywne centrum dla istniejących dziennych ośrodków wsparcia i jest to dzienne niestrukturyzowane centrum dla osób z problemami psychicznymi. Główną ideą tego centrum jest samopomoc, gdzie nieformalni użytkownicy nie potrzebują skierowania, ani żadnego planu wsparcia, aby mogli korzystać z wsparcia centrum lub uczestniczyć w różnorodnych zajęciach.

Cel projektu

"Świat stoi przede mną otworem" - tak mówimy gdy czujemy się szczęśliwi i gdy widzimy że, tylko marzenia ograniczają nasze możliwości. Jednak wielu osobom takie uczucie nigdy nie było dane. Z różnych powodów cały czas napotykają na bariery, na "zamknięte drzwi", których sami nie mogą lub nie potrafią otworzyć. Potrzebują kogoś, kto poda im klucz i pomoże zmienić własne życie.
I to właśnie chcemy realizować w Centrum Progres.

Głównym celem projektu jest zapewnienie wsparcia osobom i rodzinom doświadczającym problemów psychicznych w nowej formule poprzez  prowadzenie działalności "CENTRUM PROGRES"

Cel projektu realizowany jest poprzez:

 • wsparcie emocjonalne osób zagrożonych lub doświadczających problemów ze zdrowiem   psychicznym
 • dostęp do informacji na temat sieci organizacji, placówek, instytucji oferujących różne  formy pomocy
 • dostęp do rehabilitacji społecznej poprzez udział w różnego rodzaju imprezach    sportowych,   kulturalnych, rekreacyjnych i turnusach rehabilitacyjnych
 • rozwijanie posiadanych i zdobywanie nowych umiejętności społecznych
 • czynny udział użytkowników w pracach Centrum
 • poznanie zasad zdrowego stylu życia
 • wymianę doświadczeń szczególnie z partnerska organizacją angielską przy współpracy,   której ten projekt powstał.

Adresaci projektu

Czekamy na każdą osobę dorosłą, która czuje się zagubiona, zagrożona lub nie radzi sobie z problemami codziennego życia, bądź traumatycznymi wydarzeniami osobistymi. Zapraszamy wszystkich bez względu na pochodzenie, narodowość, światopogląd i status materialny - każdy człowiek jest ciekawy i ważny.

Nasza oferta

Dajemy bezpieczne, spokojne miejsce, gdzie każdy będzie wysłuchany. Wspieramy działania samopomocowe, grupy wzajemnego zrozumienia oraz działania pomagające lepiej żyć z ludźmi i z samym sobą. Wzmacniamy naturalne możliwości rozwoju osób, które do nas przyjdą.

Zajęcia w Centrum prowadzone są w formie klubowej i użytkownicy sami decydują o ich formach. Aktualnie udostępniamy bezpłatny dostęp do komputera i Internetu. Prowadzimy indywidualną naukę posługiwania się komputerem dla tych wszystkich, którzy się do nas zgłaszają, a obsługa komputera jest dla nich piętą achillesową.

Uczestnicy mają możliwość uczestniczenia w specjalnych grupach hobbistycznych tj. fotografika, plastyka, nauka gry na gitarze, zajęciach  sportowo-rekreacyjnych  oraz kulturalnych. Zapewniamy również wsparcie psychologiczne - zajęcia prowadzone z psychologiem.

Partner projektu

NATIONAL MIND (ANGLIA) - jest charytatywną organizacją, która pracuje na rzecz osób, które doświadczyły problemów ze zdrowiem psychicznym. W Anglii i Walii od 1948 r.  Ich praca polega na:

 • Promowaniu opinii, potrzeb i ambicji osób z problemami psychicznymi
 • Walce z dyskryminacją i minimalizowaniu wykluczenia
 • Wpływaniu na politykę poprzez kampanie i edukację
 • Inspirowaniu rozwoju, jakości różnorodnych usług skierowanych na określone potrzeby
 • Osiąganiu równouprawnienia poprzez kampanie społeczne i edukację.

W statucie National  Mind jest promowanych i wyszczególnionych 5 wartości:

 • INFORMACJA - głównym celem jest praca skierowana na rzecz osób z problemami psychicznymi
 • PARTNERSTWO - współpraca z siatką organizacji, które wspomagają osiągać cel organizacji
 • RÓŻNORODNOŚĆ - respektowanie doświadczeń każdego
 • UCZCIWOŚĆ - niezależność jest potwierdzeniem uczciwości
 • DETERMINACJA - zawsze walczyć z dyskryminacją.

W skład National MIND wchodzi ponad 200 lokalnych niezależnych oddziałów, w tym jednym z nich jest COVENTRY MIND - bezpośredni partner projektu.
COVENTRY  MIND jest  jednym z największych oddziałów MIND w Wielkiej Brytanii. Zatrudnia 210 pracowników i około 200 wolontariuszy, dzieki który wspiera  ok. 1000 osób tygodniowo.  Grupę tą stanowią dzieci od 8 roku życia, młodzież, dorośli oraz osoby starsze.
Coventry Mind pomaga osobom, które doświadczyły problemów ze zdrowiem psychicznym w osiągnięciu niezależności w życiu codziennym oraz społecznego sprawnego funkcjonowania, co prowadzi do poprawy ich warunków życiowych.
COVENTRY MIND jest podzielone na projekty ( oddziały), wśród których można wymienić

 • DROP - IN CENTRE - powstało w 1983r. jako alternatywne centrum do istniejących dziennych centrów opieki i jest to dzienne niestrukturyzowane centrum dla osób z problemami psychicznymi. Główną ideą tego Centrum jest samopomoc, gdzie nieformalni użytkownicy, nie potrzebują skierowania, ani żadnego planu wsparcia, aby mogli korzystać z wsparcia w centrum lub uczestniczyć w różnorodnych zajęciach.
  Właśnie ten projekt był inspiracją do utworzenia CENTRUM PROGRES w Poznaniu.
 • COOPERS DAY CENTRE -  uczestnicy kierowani są centrum poprzez profesjonalistę takiego jak pracownik socjalny, pielęgniarz zdrowia psychicznego, psychiatrę.
 • HOUSING - Coventry Mind - prowadzi mieszkania chronione dla osób, które ze względu na ich stan psychiczny nie są jeszcze gotowe mieszkać samodzielnie.
 • OLDER PEOPLE  SERVICE  65 + - projekt dla osób od 65 roku życia mający na celu  wsparcie samodzielności, ćwiczeniu i doskonaleniu czynności w codziennym życiu
 • VIBES YOUNG - projekt dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 25 roku życia

Od 2005 r. Fundacja WIELSPIN-REHA nawiązała współprace z COVENTRY MIND. Rezultatem tej współpracy jest przyjmowanie wolontariuszy na staże, udział grup z COVENTRY MIND w Europejskich Przeglądach Zespołów Muzycznych Osób Niepełnosprawnych i w Europejskich Spartakiadach Osób Niepełnosprawnych, które odbywają się w Poznaniu.

 
Statystyki Google Analytics na tej stronie używają plików cookies. Zgadzam się - zamknij ten komunikat