Statut Fundacji

STATUT
Fundacji WIELSPIN-REHA
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja WIELSPIN-REHA zwana dalej 'Fundacją', ustanowiona aktem notarialnym z dnia 11 lutego 2004r. repertorium A numer 835/2004 w siedzibie USI Spółdzielnia Wielobranżowa w Poznaniu przy ul. Klasztornej 17, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz.U. 1991r. Nr 46, poz. 203), Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz. 873 z dn. 29.05.2003r. z późn.zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu.

§ 3

 1. Fundacja została utworzona na czas nieokreślony.
 2. Siedzibą Fundacji jest Poznań.

§ 4

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej

§ 5

 1. Fundacja ma charakter otwarty. Mogą do niej przystępować, po wniesieniu wkładu materialnego, osoby fizyczne i prawne z kraju i z zagranicy.

§ 6

 1. Fundacja używa znaku graficznego zawierającego nazwę fundacji.

§ 7

 1. Nadzór nad Fundacją sprawuje Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Sportu.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 8

 1. Celem Fundacji jest:
  1. Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, głównie ze znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, służących:
   1. zapobieganiu zagrożenia powstawania i pogłębiania niepełnosprawności
   2. łagodzenia skutków niepełnosprawności
   3. pełnej integracji i czynnego udziału w życiu społeczeństwa.
  2. Świadczenie odpłatnie, a także nieodpłatnie, osobom niepełnosprawnym różnych form pomocy poprzez organizowanie i prowadzenie:
   1. turnusów rehabilitacyjnych wzbogacanymi programami dodatkowymi obejmującymi:
    1. rozwijanie umiejętności samodzielnego życia oraz wymiana doświadczeń życiowych
    2. kreowanie i rozwijanie umiejętności osobistych, np. w malarstwie, rzeźbie, pracach ręcznych, prozie, poezji, w obsłudze komputera, nauki jazdy samochodem oprzyrządowanym, itp.
   2. wczesnej rehabilitacji dzieci i młodzieży po leczeniu szpitalnym oraz z mózgowym porażeniem 
   3. różnych form rehabilitacji oraz wypoczynku z odnową biologiczną i hipoterapią
   4. prowadzenie szkoleń
   5. innych form działalności w zależności od potrzeb, w tym również w ramach Ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873). 
  3. Rozwijanie w procesie rehabilitacji i integracji społecznej osób niepełnosprawnych: kultury fizycznej, sportu powszechnego a także kwalifikowanego, turystyki i rekreacji poprzez:
   1. inspirowanie, upowszechnianie i edukację
   2. prowadzenie zajęć sportowych w ośrodkach rehabilitacyjno-wypoczynkowych 
   3. organizowanie regionalnych, ogólnokrajowych i międzynarodowych imprez sportowych o charakterze powszechnym i kwalifikowanym
   4. organizowanie wycieczek i imprez rekreacyjno-rozrywkowych
  4. Czynienie starań, wspólnie z władzami samorządu o utworzenie w Wągrowcu Ogólnokrajowego i Międzynarodowego Centrum Sportowego dla osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
  5. Rozbudowa i modernizacja bazy hotelowej, rehabilitacyjnej i rekreacyjno-sportowej w Ośrodkach:
   1. w Wągrowcu na potrzeby własne oraz stanowiące integralną część przyszłego Centrum, o którym mowa w ust. 4
   2. w Puszczykowie na cele rehabilitacyjne, odnowy biologicznej i szkoleniowe-konferencyjne. 
  6. Współpraca z właściwymi jednostkami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami społecznymi i jednostkami o zbliżonych celach.
  7. Realizacja zadań statutowych w oparciu o wyodrębnioną działalność gospodarczą oraz Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 9

 1. Fundacja realizuje cele określone w § 8 poprzez:
  1. prowadzenie i rozwijanie działalności nieodpłatnej
   1. we własnych ośrodkach rehabilitacyjno - sportowo - rekreacyjnych
    1. PKD 86.90.D - działalność paramedyczna
    2. PKD 86.90.E - pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
   2. w innych obiektach spełniających wymogi 
  2. organizowanie nieodpłatnych imprez sportowo-rekreacyjnych i akcji charytatywnych
   1. PKD 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
  3. organizowanie i prowadzenie zakładów aktywności zawodowej i ośrodków wsparcia dla osób z problemami zdrowotnymi
   1. PKD 86.90.E. - pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
  4. podejmowanie i rozwijanie różnych form odpłatnej działalności gospodarczej na rzecz wspierania działalności statutowej:
   1. PKD 47.74.Z. - sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
   2. PKD 55.20.Z. - obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
   3. PKD 68.20.Z. - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 
   4. PKD 77.29.Z. - wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
   5. PKD 79.12.Z. - działalność organizatorów turystyki
   6. PKD 82.30.Z. - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
   7. PKD 85.59.B. - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 
   8. PKD 87.30.Z. - pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
  5. współpracę z:
   1. przedstawicielami władz państwowych, samorządowych
   2. podmiotami gospodarczymi i pozarządowymi

Majątek Fundacji

§ 10

 1. Majątek Fundacji stanowią:
  1. fundusz założycielski w kwocie 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych) wniesiony przez fundatorów
  2. nieruchomości i ruchomości, pochodzące z darowizn i spadków, od krajowych i zagranicznych osób prawnych i fizycznych, 
  3. środki finansowe pochodzące z:
   1. odsetek od wkładów na rachunkach bankowych
   2. zysków z działalności gospodarczej
   3. dochodów z nieruchomości i praw majątkowych
   4. subwencji, darowizn, spadków i zapisów
   5. zbiórek publicznych 
   6. innych imprez

§ 11

 1. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację statutowych celów Fundacji, służy on także, z zastrzeżeniem ust. 2, na pokrycie kosztów jej utrzymania.
 2. Dotacje, darowizny, spadki i zapisy będą przeznaczone na cele wymienione w ust. 1, chyba, że ofiarodawcy określili konkretny cel, na jaki mają one być zużyte.

§ 12

 1. Za podjęte przez siebie zobowiązania Fundacja odpowiada swoim majątkiem.
 2. Majątek pochodzący od Fundatora zawierający dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, może być wykorzystany z zastrzeżeniem § 26 ust. 3.

§ 12 a

 1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ?osobami bliskimi?.
 2. Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
 4. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich.

Władze Fundacji, jej organy

§ 13

 1. Władzami Fundacji są:
  1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
  2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
 2. Uchwały organów Fundacji podawane są do wiadomości fundatorów założycieli na piśmie.

§ 14

 1. Członkami Rady Fundacji:
  1. są fundatorzy. Za fundatorów będących osobami prawnymi działają wyznaczeni przedstawiciele.
  2. mogą być także osoby fizyczne i prawne - reprezentowane przez swojego przedstawiciela - po przystąpieniu do Fundacji i wniesieniu wkładu materialnego na cele statutowe, w kwocie określonej przez Radę.
 2. Mandat członka Rady Fundacji wygasa na czas pełnienia funkcji członka Zarządu.
 3. Członkami Rady nie mogą być osoby pozostające z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 4. Członkowie Rady pełnią swe funkcje honorowo.
 5. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Prezydium w składzie: przewodniczący, 2 zastępców i sekretarza.

§ 15

 1. Do zakresu działania Rady należy:
  1. uchwalanie planów działalności.
  2. zatwierdzanie bilansów
  3. uchwalanie corocznego preliminarza kosztów działalności Fundacji
  4. podejmowanie uchwał o tworzeniu i likwidacji zakładów, bądź jednostek gospodarczych Fundacji na wniosek Zarządu oraz wyrażenie zgody na zawieranie porozumień z innymi podmiotami
  5. uchwalanie regulaminu pracy Rady i zatwierdzenie regulaminu pracy Zarządu
  6. przyjmowanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji
  7. wybór i odwoływanie, w głosowaniu tajnym, członków Zarządu Fundacji
  8. nadzór nad prawidłowością pracy Zarządu
  9. uchwalanie zmian statutu Fundacji i likwidacji Fundacji, wymagających co najmniej ? głosów 
  10. podejmowanie uchwał w sprawie przynależności do Fundacji.
  11. podejmowanie uchwał kwalifikowaną większością ? głosów, w zakresie zmiany celu działania Fundacji, wynikającego z aktu notarialnego o powołaniu Fundacji.
 2. Decyzje Rady podejmowane są w formie uchwał.
 3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy członków Rady, z zastrzeżeniem pkt. 1 litera g.

§ 16

 1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 3 osób, w tym Prezesa Zarządu.
 2. Członami Zarządu mogą być również członkowie Rady Fundacji, z zastrzeżeniem § 14 pkt. 2 Statutu.
 3. Zarząd kieruje Fundacją oraz reprezentuje ją na zewnątrz i podejmuje wszelkie decyzje, nie zastrzeżone kompetencjami Rady.
 4. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik w zakresie udzielonego przez Zarząd pełnomocnictwa.

§ 17

 1. Decyzje Zarządu podejmowane są w formie uchwał.
 2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
 3. Tryb pracy Zarządu oraz podział czynności pomiędzy członkami Zarządu określa regulamin uchwalony przez Radę Fundacji.

§ 18

 1. Zbycie środków trwałych składników majątku Fundacji, których wartość przekracza kwotę 50 tys. zł, może nastąpić tylko za zgodą Rady Fundacji.
 2. Uzyskane środki ze sprzedaży składników majątkowych mogą być przeznaczone wyłącznie na działalność statutową Fundacji.

§ 19

 1. W umowach pomiędzy Fundacją a członkami Zarządu Fundację reprezentuje Przewodniczący Rady a w razie nieobecności - zastępca lub sekretarz Rady.

§ 20

 1. Obsługa techniczna i prawna Fundacji może być wykonywana przez Biuro Fundacji, które jest podporządkowane prezesowi Zarządu.
 2. Biuro tworzy i określa zasady jego działania Rada Fundacji.

§ 21

 1. Rada Fundacji może ustalić, że prezes i inni członkowie Zarządu - w zależności od potrzeb - mogą pełnić swoje funkcje za wynagrodzeniem, na podstawie umowy o pracę.

Działalność gospodarcza

§ 22

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, a osiągane z tego tytułu dochody przeznaczane są w całości na realizację tych celów.
 2. Na cele działalności gospodarczej z funduszu założycielskiego zostaje wyodrębniony osobny fundusz w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

§ 23

 1. Działalność gospodarcza polegać będzie na podejmowaniu działalności w różnych formach prawnych w oparciu o własny potencjał jak również poprzez współpracę z innymi podmiotami gospodarczymi, mającej na celu pozyskiwanie środków finansowych niezbędnych na prowadzenie działalności statutowej Fundacji.

§ 24

 1. Działalność gospodarcza prowadzona jest na zasadach rachunku ekonomicznego przez wyodrębnione organizacyjnie i finansowo zakłady lub przez samą Fundację, pod warunkiem wyodrębnienia ewidencyjnego przychodów kosztów działalności.

§ 25

 1. Wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo działalnością zakładów kierują ich kierownicy, którzy w zakresie działalności gospodarczej zakładu są ustanowieni pełnomocnikami Fundacji.
 2. Kierowników zakładów gospodarczych powołuje Prezes Zarządu a w przypadku Zarządu wieloosobowego dla powołania Kierownika wymagana jest uchwała Zarządu. Kierownik zakładu gospodarczego ustala regulamin działalności zakładu, który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.
 3. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej Fundacji określają powszechnie obowiązujące przepisy prawne i zasady prowadzenia gospodarki finansowej i ewidencji księgowej dla jednostek gospodarczych.

 Likwidacja Fundacji

§ 26

 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadkach przewidzianych w ustawie na podstawie uchwały Rady Fundacji, która jednocześnie powołuje likwidatora Fundacji.
 2. O likwidacji Fundacji Rada zawiadamia Ministra GP i PS.
 3. Majątek Fundacji, po uregulowaniu zobowiązań, przeznacza się na cele społeczny i charytatywny ustalony na ostatnim Zgromadzeniu Rady Nadzorczej zatwierdzającej bilans likwidacyjny, z wyjątkiem majątku powstałego w wyniku dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, co do którego wykorzystania wymagana jest zgoda Zarządu PFRON.
 4. W przypadku braku wystarczających środków finansowych dla zaspokojenia wierzycieli Likwidator zgłosi wniosek o ogłoszenie upadłości Fundacji przez Sąd.

 Postanowienia końcowe

§ 27

 1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy w Poznaniu.
 
Statystyki Google Analytics na tej stronie używają plików cookies. Zgadzam się - zamknij ten komunikat