Informacje o projekcie

Centrum Progres jest projektem szczególnym – aby skorzystać z pomocy nie są wymagane żadne skierowania i można pozostać anonimowym*. Każdy może spędzić w placówce tyle czasu, ile potrzebuje i to w sposób, który jest dla niego komfortowy – można np. posiedzieć w ciszy, poczytać książkę, pograć w gry planszowe, porozmawiać z innymi uczestnikami projektu lub jednym z naszych specjalistów. Ważne jest jednak zachowanie reguł, u podłoża których leży szacunek dla godności innych osób, kulturalne zachowanie w grupie oraz zachowanie porządku w Centrum.  Placówka powstała jako alternatywna dla istniejących dziennych ośrodków wsparcia i jest to dzienne niestrukturyzowane centrum dla osób z problemami psychicznymi. Główną ideą ośrodka jest samopomoc – użytkownicy nie potrzebują skierowania ani żadnego planu wsparcia, aby mogli korzystać z oferty centrum czy uczestniczyć w różnorodnych zajęciach.

* W związku ze szczególną sytuacją pandemii COVID-19, do odwołania projekt nie jest anonimowy – należy podać imię i dane kontaktowe, aby w sytuacji zagrożenia wirusem była możliwość skontaktowania się z uczestnikami projektu.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest zapewnienie wsparcia osobom i rodzinom doświadczającym problemów psychicznych w nowej formule poprzez  prowadzenie Centrum Progres.

Cel projektu realizowany jest poprzez:

  • wsparcie emocjonalne osób zagrożonych lub doświadczających problemów ze zdrowiem psychicznym;
  • dostęp do informacji na temat sieci organizacji, placówek, instytucji oferujących różne formy pomocy;
  • konsultacje ze specjalistami, tj. psychologami, psychoterapeutami, pracownikiem socjalnym, prawnikiem;
  • dostęp do rehabilitacji społecznej poprzez udział w różnego rodzaju imprezach sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych i turnusach rehabilitacyjnych;
  • rozwijanie posiadanych i zdobywanie nowych umiejętności społecznych;
  • czynny udział użytkowników w pracach Centrum;
  • poznanie zasad zdrowego stylu życia;
  • wymianę doświadczeń z innymi osobami, które doświadczają kryzysu lub go przezwyciężyły.

Adresaci projektu

Czekamy na każdą osobę dorosłą, która czuje się zagubiona, zagrożona lub nie radzi sobie z problemami codziennego życia, bądź kryzysowymi wydarzeniami w życiu osobistym.

Zapraszamy wszystkich bez względu na pochodzenie, narodowość, światopogląd i status materialny – każdy człowiek zostanie u nas przyjęty z poszanowaniem i empatią.

Projekt kierowany jest do mieszkańców miasta Poznania.

Nasza oferta

Zapewniamy bezpieczne, spokojne miejsce, gdzie każdy będzie wysłuchany. Wspieramy działania samopomocowe, grupy wzajemnego zrozumienia oraz działania pomagające lepiej żyć z ludźmi i z samym sobą. Wzmacniamy naturalne zasoby i możliwości rozwoju osób, które do nas przyjdą.

Zajęcia w Centrum prowadzone są w formie klubowej i użytkownicy sami decydują o ich formach. Aktualnie udostępniamy bezpłatny dostęp do komputera i Internetu. Uczestnicy mają możliwość uczestniczenia w specjalnych grupach hobbistycznych. Regularnie organizowane są spotkania z grami planszowymi, zajęcia plastyczno-artystyczne, prelekcje filmów wraz z dyskusją czy wspólne wyjścia do teatru, na spacer lub przejażdżki rowerowe.

Oferujemy również wsparcie psychologiczne – różnorodne warsztaty (zapotrzebowanie na tematy zgłaszane przez uczestników) oraz indywidualne konsultacje prowadzone z psychologiem (także w formie zdalnej – przez telefon, Skype lub Zoom).

Partner projektu

Projekt jest dofinansowywany ze środków miasta Poznań.