Statut Fundacji WIELSPIN-REHA

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja Wielspin-REHA zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona aktem notarialnym z dnia 11 lutego 2004 r. repertorium A numer 835/2004 w siedzibie USI Spółdzielnia Wielobranżowa w Poznaniu przy ul. Klasztornej 17, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu.

§ 3

 1. Fundacja została utworzona na czas nieokreślony.
 2. Siedzibą Fundacji jest Poznań.

§ 4

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej

§ 5

 1. Fundacja ma charakter otwarty. Mogą do niej przystępować, po wniesieniu wkładu materialnego, osoby fizyczne i prawne z kraju i z zagranicy.

§ 6

 1. Fundacja używa znaku graficznego zawierającego nazwę fundacji.

§ 7

 1. Nadzór nad Fundacją sprawuje Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Sportu.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 8

 1. Fundacja została powołana dla realizacji celów społecznie użytecznych.
 2. Celami Fundacji są:
  1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej     oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
  2. pomoc społeczna i działalność  na rzecz osób niepełnosprawnych;
  3. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  4. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  5. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i około emerytalnym w tym działania na rzecz poprawy jakości ich życia
  6. działalność w zakresie upowszechniania  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  7. działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w szczególności skierowana do osób  niepełnosprawnych i osób starszych
  8. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
  9. ochrona i promocja zdrowia w szczególności dla osób niepełnosprawnych i starszych
  10. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
  11. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
  12. działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych, starszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, dyskryminowanych ze społecznością lokalną;
  13. realizacja zadań statutowych w oparciu o wyodrębnioną działalność  odpłatną i nieodpłatną  oraz Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;

§ 9

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. pomoc społeczną z zakwaterowaniem i bez zakwaterowania  kierowaną  do osób chorych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych, osób w trudnej sytuacji materialnej, osób niepotrafiących się odnaleźć w otaczającej rzeczywistości, rodzin niepełnych oraz dysfunkcyjnych;
  2. organizowanie projektów społecznych, warsztatów, spotkań, zajęć ruchowych, wystaw, festiwali, imprez kulturalnych, których problematyka pozostaje w związku ze wskazanymi wyżej celami Fundacji;
  3. organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów w zakresie celów statutowych Fundacji;
  4. organizowanie i prowadzenie doradztwa zawodowego;
  5. organizowanie imprez edukacyjnych, promocyjnych i kulturalnych (pokazów, prelekcji, koncertów, wykładów, spotkań, wystaw, festiwali, konkursów, dyskusji) w zakresie celów statutowych Fundacji;
  6. organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznej w zakresie celów statutowych  Fundacji;
  7. organizowanie form wzajemnej pomocy beneficjentów świadczonej sobie na zasadach wzajemności;
  8. działalność edukacyjną, promującą i informacyjną w zakresie celów statutowych Fundacji;
  9. tworzenie, prowadzenie  różnych ośrodków  wsparcia   ( m. innymi  środowiskowe domy  samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, świetlice terapeutyczne  itp. ) dla osób niepełnosprawnych oraz  z problemami zdrowotnymi emocjonalnymi;
  10. organizowanie wyjść do muzeów, teatrów, kin ,wystaw  itp. dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, samotnych, rodzin dysfunkcyjnych, , seniorów, osób niepełnosprawnych;
  11. prowadzenie placówek, zapewniających opiekę i wsparcie  osobom starszym, w tym dziennych  domów seniora, klubów seniora oraz prowadzenie innych form opieki nad osobami starszymi;
  12. Organizowanie samopomocowych grup wsparcia;
  13. Prowadzenie i wspieranie projektów związanych z promocją ochrony zdrowia osób starszych i niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  14. Udział w imprezach umożliwiających popularyzowanie wiedzy na temat osób starszych i osób niepełnosprawnych;
  15. Poradnictwo prawno-organizacyjne i merytoryczne dla środowisk osób chorych, osób niepełnosprawnych, osób starszych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  16. Organizowanie pomocy w zakresie zatrudniania i aktywizacji zawodowej osób starszych i osób niepełnosprawnych; osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ;
  17. Świadczenia z zakresu pomocy społecznej innych wobec osób chorych, osób niepełnosprawnych, osób starszych ;
  18. Organizowanie wydarzeń o charakterze kulturalnym  dla osób niepełnosprawnych, seniorów, osób samotnych, rodzin dysfunkcyjnych , osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  19. organizowanie wypoczynku, wycieczek i imprez rekreacyjno –  sportowych  , animacja  czasu wolnego oraz innych form aktywności (w tym organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych i ich opiekunów) dla dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem osób  niepełnosprawnych, starszych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ;
  20. działania na rzecz poprawy sytuacji bytowej osób po kryzysie psychicznym, osób niepełnosprawnych, starszych bądź chorych, a nadto kształtowanie postaw sprzyjających społecznej integracji tych osób i przeciwdziałaniu ich społecznemu wykluczeniu;
  21. podejmowanie innych działań mających na celu realizację celów Fundacji;
  22. Współpraca z przedstawicielami władz państwowych, samorządowych, radami osiedli, podmiotami gospodarczymi i pozarządowymi oraz jednostkami o zbliżonych celach.

Majątek Fundacji

§ 10

 1. Majątek Fundacji stanowią:
  1. fundusz założycielski w kwocie 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych) wniesiony przez fundatorów
  2. nieruchomości i ruchomości, pochodzące z darowizn i spadków, od krajowych i zagranicznych osób prawnych i fizycznych,
  3. środki finansowe pochodzące z:
   1. odsetek od wkładów na rachunkach bankowych
   2. zysków z działalności gospodarczej
   3. dochodów z nieruchomości i praw majątkowych
   4. subwencji, darowizn, spadków i zapisów
   5. zbiórek publicznych
   6. innych imprez

§ 11

 1. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację statutowych celów Fundacji, służy on także, z zastrzeżeniem ust. 2, na pokrycie kosztów jej utrzymania.
 2. Dotacje, darowizny, spadki i zapisy będą przeznaczone na cele wymienione w ust. 1, chyba, że ofiarodawcy określili konkretny cel, na jaki mają one być zużyte.

§ 12

 1. Za podjęte przez siebie zobowiązania Fundacja odpowiada swoim majątkiem.
 2. Majątek pochodzący od Fundatora zawierający dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, może być wykorzystany z zastrzeżeniem § 26 ust. 3.

§ 12 a

 1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
 4. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich.

Władze Fundacji, jej organy

§ 13

 1. Władzami Fundacji są:
  1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
  2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§ 14

 1. Członkami Rady Fundacji są osoby fizyczne wskazane imiennie przez Fundatorów.
 2. Rada Fundacji liczy nie więcej niż 26 członków, a każdy z Fundatorów jest uprawniony do wskazania jednej osoby do Rady Fundacji. Wskazania dokonuje się przez pisemne oświadczenie składane Zarządowi Fundacji i zawierające dane Członka Rady Fundacji:
  1. Imię i nazwisko.
  2. Numer PESEL.
  3. Adres zamieszkania.
 3. Członkowie Rady:
  1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. za wykonywanie funkcji Członka Rady Fundacji oraz za udział w posiedzeniach nie otrzymują wynagrodzenia.
 4. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Prezydium w składzie: przewodniczącego, zastępca i sekretarz.
 5. Mandat członka Rady Fundacji wygasa z następujących przyczyn:
  1. jego śmierci,
  2. powołania w skład Zarządu Fundacji,
  3. złożenia rezygnacji,
  4. złożenia przez Fundatora oświadczenia o odwołaniu wskazania, o którym mowa w ust. 2 powyżej,
  5. trzech kolejnych nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniach Rady Fundacji, mimo prawidłowego zawiadomienia Członka Rady Fundacji o terminie i miejscu posiedzenia.
 6. W miejsce wskazanego członka Rady Fundacji, którego mandat wygasł Fundator jest uprawniony wskazać kolejną osobę jako członka Rady Fundacji.

§ 15

 1. Do zakresu działania Rady należy:
  1. uchwalanie planów działalności,
  2. zatwierdzanie bilansów,
  3. uchwalanie corocznego preliminarza kosztów działalności Fundacji,
  4. podejmowanie uchwał o tworzeniu i likwidacji zakładów, bądź jednostek gospodarczych Fundacji na wniosek Zarządu oraz wyrażenie zgody na zawieranie porozumień z innymi podmiotami,
  5. uchwalanie regulaminu pracy Rady i zatwierdzenie regulaminu pracy Zarządu,
  6. przyjmowanie  sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,
  7. wybór i odwoływanie, w głosowaniu tajnym, członków Zarządu Fundacji,
  8. nadzór nad prawidłowością pracy Zarządu,
  9. uchwalanie zmian statutu Fundacji i likwidacji Fundacji, wymagających co najmniej ¾ głosów
  10. podejmowanie uchwał kwalifikowaną większością ¾ głosów , w zakresie zmiany celu działania Fundacji, wynikającego  z aktu notarialnego o powołaniu Fundacji.
 2. Decyzje Rady podejmowane są w formie uchwał.
 3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy członków Rady, z zastrzeżeniem pkt. 1 litera g, bez względu na liczbę obecnych na posiedzeniu Członków Rady Fundacji.
 4. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez Zarząd Fundacji przy pomocy listów poleconych ze wskazaniem terminu i miejsca posiedzenia. Z inicjatywą zwołania posiedzenia Rady Fundacji może wystąpić do Zarządu trzech Członków Rady lub trzech Fundatorów. O ile Członek Rady wyrazi na to zgodę zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzenia Rady może zostać przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail, Zawiadomienia są wysyłane co najmniej 10 dni przed planowanym posiedzeniem.

§ 16

 1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 3 osób, w tym Prezesa Zarządu.
 2. Członkowie Zarządu nie mogą być członkami Rady.
 3. Zarząd kieruje Fundacją oraz reprezentuje ją na zewnątrz i podejmuje wszelkie decyzje, nie zastrzeżone kompetencjami Rady.
 4. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik w zakresie udzielonego przez Zarząd pełnomocnictwa.

§ 17

 1. Decyzje Zarządu podejmowane są w formie uchwał.
 2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
 3. Tryb pracy Zarządu oraz podział czynności pomiędzy członkami Zarządu określa regulamin uchwalony przez Radę Fundacji.

§ 18

 1. Zbycie środków trwałych składników majątku Fundacji, których wartość przekracza kwotę 50 tys. zł, może nastąpić tylko za zgodą Rady Fundacji.
 2. Uzyskane środki ze sprzedaży składników majątkowych mogą być przeznaczone wyłącznie na działalność statutową Fundacji.

§ 19

 1. W umowach pomiędzy Fundacją a członkami Zarządu Fundację reprezentuje Przewodniczący Rady, a w razie nieobecności – zastępca lub sekretarz Rady.

§ 20

 1. Obsługa techniczna i prawna Fundacji może być wykonywana przez Biuro Fundacji, które jest podporządkowane prezesowi Zarządu.
 2. Biuro tworzy i określa zasady jego działania Rada Fundacji.

§ 21

 1. Rada Fundacji może ustalić, że prezes i inni członkowie Zarządu – w zależności od potrzeb – mogą pełnić swoje funkcje za wynagrodzeniem, na podstawie umowy o pracę.

Działalność gospodarcza

§ 22

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, a osiągane z tego tytułu dochody przeznaczane są w całości na realizację tych celów.
 2. Na cele działalności gospodarczej z funduszu założycielskiego zostaje wyodrębniony osobny fundusz w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

§ 23

 1. Działalność gospodarcza polegać będzie na podejmowaniu działalności w różnych formach prawnych w oparciu o własny potencjał jak również poprzez współpracę z innymi podmiotami gospodarczymi, mającej na celu pozyskiwanie środków finansowych niezbędnych na prowadzenie działalności statutowej Fundacji.

§ 24

 1. Działalność gospodarcza prowadzona jest na zasadach rachunku ekonomicznego przez wyodrębnione organizacyjnie i finansowo zakłady lub przez samą Fundację, pod warunkiem wyodrębnienia ewidencyjnego przychodów kosztów działalności.

§ 25

 1. Wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo działalnością zakładów kierują ich kierownicy, którzy w zakresie działalności gospodarczej zakładu są ustanowieni pełnomocnikami Fundacji.
 2. Kierowników zakładów gospodarczych powołuje Prezes Zarządu a w przypadku Zarządu wieloosobowego dla powołania Kierownika wymagana jest uchwała Zarządu. Kierownik zakładu gospodarczego ustala regulamin działalności zakładu, który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.
 3. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej Fundacji określają powszechnie obowiązujące przepisy prawne i zasady prowadzenia gospodarki finansowej i ewidencji księgowej dla jednostek gospodarczych.

 Likwidacja Fundacji

§ 26

 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadkach przewidzianych w ustawie na podstawie uchwały Rady Fundacji, która jednocześnie powołuje likwidatora Fundacji.
 2. O likwidacji Fundacji Rada zawiadamia Ministra GP i PS.
 3. Majątek Fundacji, po uregulowaniu zobowiązań, przeznacza się na cele społeczny i charytatywny ustalony na ostatnim Zgromadzeniu Rady Nadzorczej zatwierdzającej bilans likwidacyjny, z wyjątkiem majątku powstałego w wyniku dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, co do którego wykorzystania wymagana jest zgoda Zarządu PFRON.
 4. W przypadku braku wystarczających środków finansowych dla zaspokojenia wierzycieli Likwidator zgłosi wniosek o ogłoszenie upadłości Fundacji przez Sąd.

Postanowienia końcowe

§ 27

 1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy w Poznaniu.

Tekst ujednolicony po zmianach dokonanych uchwałami Rady Fundacji w dniu 27 czerwca 2018 r. w Poznaniu:

 • nr 3 dot. § 8
 • nr 4 dot. § 9
 • nr 5 dot. § 13
 • nr 6 dot. § 16